Fried Dumpling, Zhong Hua Restaurant

Young Chow/House Special Fried Rice, Zhong Hua Restaurant


Singapore Mai Fun, Zhong Hua Restaurant

Happy Family, Zhong Hua Restaurant


Sweet Sour Chicken, Zhong Hua Restaurant

General Tso's Chicken, Zhong Hua Restaurant


Cream Cheese Wonton, Zhong Hua Restaurant

Garlic Chicken, Zhong Hua Restaurant